หากเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

       การมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือวางเครื่องใหม่ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ ก่อนการใช้รถนั้น จะต้องดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง โดยให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน ซึ่งถามีการฝ่าฝืน เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 

       ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินเรื่องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นั้น มีดังนี้

       1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

       2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่ายใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์

       3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)

       4. หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

 

     โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ

2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสภาพรถ

3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีส่วนที่เพิ่ม (ถ้ามี)

4. รอรับเอกสารคืน

 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ประกอบด้วย

1. ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท

2. ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนและคู่มือจดทะเบียน ครั้งละ 50 บาท

3. ค่าตรวจสภาพรถ ครั้งละ 50 บาท

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก กรมการขนส่งทางบก

รูปภาพสวยๆ จาก  Car photo created by standret - www.freepik.com

15 มกราคม 2564

ผู้ชม 49955 ครั้ง

Engine by shopup.com