สมัครงาน

 

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - ประจวบ ชุมพร **ด่วนมาก**

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 20,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สาขาระนอง

 

จังหวัด : ชุมพร

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - สงขลา

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 20,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสงขลา

 

จังหวัด : สงขลา

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - ภูเก็ต

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 20,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาภูเก็ต

 

จังหวัด : ภูเก็ต

 

 สมัครงาน

พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น - 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะละ, ปัตตานี, นราธิวาส)

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 16,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง

4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.มีทักษะด้านการขายและเจรจาต่อรอง

4.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสงขลา

 

จังหวัด : สงขลา

 

 สมัครงาน

วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น - โซนภาคใต้ตอนบน

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : 23,000+ บาท

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

2.ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3.รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค

4.ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท

5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปวส.ช่าง หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

3.มีประสบการณ์ทำงาน ภายในโรงงานหรือด้านเทคนิคอย่างน้อย 1 ปี

4.มีทักษะการขายและการนำเสนอ

5.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีจิตใจในการบริการ

6.มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

7.สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 

 สมัครงาน

พนักงานขับรถส่งของ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

 

เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ขับรถส่งสินค้าภายในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ ระนอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี 

2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3.สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้ และมีใบขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกอย่างถูกต้อง

4.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น แและ รักการทำงานเป็นทีม

5.มีความชำนาญในเส้นทางที่รับผิดชอบ

6.มีความซื้อสัตย์ รักความก้าวหน้าในตำแหน่งงานนั้นๆ

 

*ทุกตำแหน่งต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน*

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

 

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 

 สมัครงาน


12 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 3340 ครั้ง

Engine by shopup.com